Adatvédelmi szabályzat | Mindannyian Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat és Felhasználási Feltételek

 

A mindannyian.rs adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

 

I. A Tájékoztató célja, hatálya

 

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a mindannyian.rs által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a honlapon a felhasználók által megadott adatok adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

1.2 A jelen Tájékoztató a Honlapon a Felhasználók által megadott adatok kezelésének elveit tartalmazza, valamint az oldal által automatikusan gyűjtött technikai adatok kezelésének elveit tartalmazza.

 

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) valamint az adatkezelő székhelye szerinti törvényes rendelkezések alapelveit.

 

II. Fogalom meghatározások

 

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza, mégpedig:

 

Vajdasági Magyar Szövetség

Fasizmus Áldozatainak tere 9.

24000 Szabadka

Szerbia

e-mail: office@vmsz.org.rs

Tel./Fax: + 381 24 /553 801

 

2.3 Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes vagy nem természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

2.4 Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapon megadott regisztrációs felületen keresztül regisztrál és ennek keretében a III. pont szerint adatokat bocsát rendelkezésre.

2.5 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

 

III. A kezelt adatok köre

 

3.1 Technikai adatok - A Weboldalon tett minden látogatás alatt adatok automatikus gyűjtésére kerülhet sor technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az oldalunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban az Adatkezelő ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használja föl, amennyire technikai szempontból a weboldal működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai vagy kutatási célokra.

 

3.2 Feliratkozás során gyűjtött személyes adatok - Önnek lehetősége van támogatóként feliratkozni weboldalunkon. Amikor feliratkozik az Ön által megadott adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelőhöz. Regisztrációkor hozzájárulását kell kifejeznie, hogy megértette és elfogadja ezen tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció „kettős hozzájárulásos (opt-in)” eljárással történik, amelynek során kap egy emailt a regisztrációkor, amelyben megkérik, hogy erősítse meg a regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük, hogy valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amely más természetes vagy nem természetes személyhez tartozik. Az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor.

 

Regisztráció során önként megadott adatok természetes személyek esetében:

 

Név

E-mail cím

 

Regisztráció során önként megadott adatok nem természetes személyek esetében:

 

Cégnév

Email cím

Logo

Vezető vagy kapcsolattartó neve

 

3.3 Cookiek vagy Sütik használata - Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t, sütiket) helyeznek el. A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

IV. Az Adatkezelés célja, jogalapja

 

Az Felhasználó által regisztráció során megadott majd azt megerősített és az Adatkezelőhöz beérkezett adat célja:

a) támogatóként történő megjelenés a kampányban a mindannyian.rs;

b) Felhasználóval történő kapcsolattartás;

c) Egyéb

 

Az Adatkezelő a megadott adatokat a fenti pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem

használhatja.

 

V. A Felhasználók jogainak védelme

 

5.1. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló

nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett

hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt adatok felhasználásra kerüljenek.

 

5.2 A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, de magával vonja az adatkezelés azonnali hatályú felfüggesztését és az addig begyűjtött adatok teljeskörű és végleges törlését.

 

5.3. A Felhasználó jogosult a hozzáférhetővé tett adatokat pl. Hibás vagy téves tranzakció esetén bármikor módosítani vagy módosíttatni.

 

5.4 Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

 

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

 

6.2 Az adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

6.4 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Regisztráció hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

 

6.6 Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

 

6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról technikai adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

6.8 Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 

6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

VII. Az Adatkezelések időtartama

 

7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

 

7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri az adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

 

7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

 

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben, de legfeljebb 24 hónapig.

 

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

 

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Felhasználó által megadott Személyes adatok a Felhasználó profil oldalán megtekinthetőek.

 

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben vagy e-mailben tájékoztatást kérhet.

 

A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

 

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

 

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

 

8.4 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a következő hivatalhoz fordulhat:

 

A közérdekű adatokhoz való szabad hozzáférés és a személyes adatvédelemmel foglalkozó kormánybiztosi hivatal

 

 

Szabadka, 2019. április 4.